نام آزمایش نام اختصاری نام کامل
 
قند خون ناشتا FBS Fasting Blood Sugar
قند دوساعته Glu 2 hr Glucose ( 2 hrs.p.p )
اوره Urea Blood urea
کراتینین Creat Creatinine
اسید اوریک U.A Uric Acid
کلسترول Chol.T Cholesterol Total
تری گلیسیرید T.G Triglycerides
کلسترول خوب HDL HDL-c HDL-chol
کلسترول بد LDL LDL-c LDL-chol
VLDL-c VLDL-chol
کلسیم Ca Calcium
فسفر Phos. Phosphorus
سدیم Na Sodium
پتاسیم K Potassium
آهن Fe Iron
اندازه گیری سطح آهن T.I.B.C TIBC
پروتئین توتال T. Protein Total Protein
آلبومین Alb Albumin
سرم آلبومین به گلوبولین A/G ratio A/G ratio
بیلیروبین توتال Bili.T Bilirubin Total
بیلیروبین مستقیم Bili.D Bilirubin Direct
اسپارتات آمینوترانسفراز AST SGOT (AST)
آلانین آمینوترانسفراز ALT SGPT (ALT)
لاکتات دهیدروژناز L.D.H LDH
آنزیم کراتین فسفوکیناز C.P.K CPK
آلکالن فسفاتاز Alk. ph Alkaline Phosphatase
آمیلاز Amylase Serum Amylase
لیپاز Lipase Lipase
مس Cu Serum Copper
تست تحمل گلوگز GTT Glucose Tolerance test
گاماگلوتامیل ترانسفراز GGT Gamma Glutamyl transferase
بنس جونز B.Jones pro Bence Jones protein
الکتروفورز پروتئین Pr.Elect Proteine Elecrophoresis
آزمایش کنترل قند 3 ماه گذشته HbA1C Hemoglobin A1C
روی Zn Zinc
کراتینین فسفوکینازMB CK-MB Creatine Phospho kinase MB
منیزیم Mg Magnesium
Digoxin Digoxin
پروتئین ادرار U.Prot./24 hr Urine Protein /24 hr
سیفلیس RPR RPR
آنتی استرپتولیزین O A.S.O.T Anti Sterptolysin O titre
پروتئین واکنشی فاز حاد C.R.P C.Reactive Protein
فاکتور روماتوئید R.F Rheumatoid factor
رایت Wright Wright Agg. Test
ویدال Widal : Widal :
کومبس مستقیم Dir Coombs Direct Cooms Test
آزمایش کومبس غیرمستقیم Ind Coombs Indirect Coombs Test
کومبس رایت C.wright Coombs Wright
2 - مركا پتواتانول 2ME 2ME
مونو تست Mono T. Mono test
توبرکولین PPD TB skin test (PPD)
آنتی تی پی ا A.TPO.Ab Anti TPO Antibody
آگلوتیناسیون CRP-Quant. CRP- Quantitative
آنتی دی ان آ Anti DNA Anti ds-DNA ( ELISA)
آنتی بادی ضد کاردیو لیپین Anti cardio IgG Anticardiolipin IgG ( Elisa)
سنجش کمپلمان C3 C3 (NEP) C3 (NEP)
سنجش کمپلمان C4 C4 (NEP) C4 (NEP)
اندازه گیری میزان همولیز کمپلمان کل CH50 CH50
ایمنوگلبولین IgG IgG IgG
ایمنوگلبولین IgM IgM IgM
ایمنوگلبولین A IgA IgA
ایمنوگلبولین IgE IgE IgE (Elisa)
هورمون پاراتیروئید P.T.H PTH (ECL)
تست باکتری معده H.Pylori IgG Anti Helicobacter IgG (Elisa)
تست باکتری معده H.Pylori IgA Anti Helicobacter IgA (Elisa)
آنتی بادی IgG سیتومگالوویروس CMV IgG CMV IgG (Elisa)
آنتی بادی IgM سیتومگالوویروس CMV IgM CMV IgM (Elisa)
ANCA ANCA
اگلوتی نین های سرد Cold Agglutiinin Cold Agglutinin
آنتی بادی فسفولیپید IgG PL. Ab-G Anti Phospholipid (IgG )
آنتی بادی IgG سرخجه Rubella IgG Rubella IgG (ECL)
آنتی بادی IgM سرخجه Rubella IgM Rubella IgM (ECL)
آنتي بادي IgG توكسوپلاسما Toxo IgG Toxo IgG (Elisa)
آنتي بادي IgM توكسوپلاسما Toxo IgM Toxo IgM (Elisa)
تست ایدز Anti HIV 1-2 Anti HIV 1-2
آنتي بادي IgG تبخال Anti HSV IgG Anti HSV IgG (Elisa)
آنتي بادي IgM تبخال Anti HSV 1-2 IgM Anti HSV 1-2 IgM EIA
آنتي ميتوكندريال آنتي بادي AMA(Mito) Anti mitochondrial AB (IF)
آنتی بادی IgM ضد کلامیدیا Chlamydia IgM Chlamydia IgM ( Elisa )
آنتی بادی IgG ضد کلامیدیا Chlamidia IgG Chlamydia IgG
بررسی هپاتیت B HBs- Ag (ECL) HBs- Ag (ECL)
HBs Ab HBs-Ab HBs-Ab (ECL)
بررسی هپاتیت B HBc-Ab HBc-Ab Total (Elisa)
آدنوزین د آمیناز ADA Adenosine deaminse
بررسی هپاتیت B HBeAg HBeAg (ECL)
آنتی بادی پوششی ویروس هپاتیت B HBe Ab HBeAb (ECL)
آنتي بادي هپاتيت C Anti HCV Anti HCV (Elisa)
آنتي بادي هپاتيت A HAV IgM HAV IgM ( Elisa)
آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت D HDV (IgG)Ab HDV (IgG) Ab (Elisa)
تعيين نوع آنتی ژن لکوسيتی HLA B5 HLA B5 HLA B5
تعيين نوع آنتی ژن لکوسيتیHLA B27 HLA B27 HLAB27
ژن لکوسيتیHLA B8 HLA B8 HLA B8
آنتي بادي IgG آبله مرغان و زونا VZV IgG Varicella Zoster Virus(VZV Ab IgG)
آنتي بادي IgM آبله مرغان و زونا VZV Ab IgM Varicella Zoster Virus (VZV Ab IgM )
آنتی بادی IgG عفونت اپشتین بار ویروس EBV IgG EBV IgG
آنتی بادی IgM عفونت اپشتین بار ویروس EBV IgM EBV IgM
آنتی بادی های IgM بتا دو گلیکوپروتئین 1 B2 glyco (IgM) B2 Glycoprotein Ab (IgM)
آنتی بادی های IgG بتا دو گلیکوپروتئین 1 B2 glyco(IgG) B2 Glycoprotein Ab (IgG)
آنتی بادی IgG ضد بروسلا آبورتوس Brucella IgG Brucella IgG
آنتی بادی IgM ضد بروسلا آبورتوس Brucella IgM Brucella IgM
Anti SSA Anti SSA
اندازه گیری آنتی بادی JO-1 JO 1 Ab JO 1 Ab
مهارکننده C1 استراز c1 inhibitor C1 Inhibitor
لیستریا List-IgM Listeria-IgM
لیستریا Listeria IgG Listeria Monocytogenes IgG
آزمایش شمارش سلول های خون C.B.C C.B.C
سلول سفید خون W.B.C W.B.C
سلول های قرمز خون R.B.C R.B.C
هموگلوبین Hb Hemoglobin
هماتوکریت H.C.T Hematocrite
شمارش رتیکولسیت ها RETIC Reticulocyte
رسوب خون E.S.R 1st hr E.S.R 1st hr
تست زمان سیلان B.T Bleeding Time
محاسبه زمان لخته شدن خون C.T Clotting Time
فاکتور انعقادی PTT PTT
فاکتور انعقادی PT PT
سلول های LE LE. Cell. LE. Cell.
فیبرینوژن Fibrinogen Fibrinogen
اسمیرخون برای انگل مالاریا Malaria Smear Malaria Smear
گرانولهای توکسیک Toxic Granulation Toxic Granulation
آنزیم G6PD G6PD G6PD
آنیزوسیتوز Anisocytosis Anisocytosis
پوئیکیلوسیتوز Poikilocytosis Poikilocytosis
الکتروفرز هموگلوبین Hb electrophoresis Hemoglobin electeophoresis
تعیین گروه خون B.Group (ABO) Blood Group (ABO)
قطعه دیمر- D D-Dimer D-Dimer
آزمایش تیروئید T3 Total T3 Total T3
آزمایش تیروئید T4 Total T4 Total T4
آزمایش تیروئید T- Up take T- R.Up Take T- Up take
آزمایش تیروئید TSH TSH TSH
تیروکسین آزاد FT4I FT4I
F.T4 Free T4
F.T3 Free T3
استرادیول Estradiol Estradiol
پرولاکتین PRL Prolactin
استریول آزاد Estriol (Free) Estriol (Free)

آمار سایت

افراد آنلاین: 3 نفر

بازدید های امروز: 31 نفر

بازدید های دیروز: 1168 نفر

تعداد کل بازدید های سایت: 1876960 نفر


نقشه سایت


تماس با ما